Home Banner
Zurück

Flächenberechnung

Quadrat

a = mm Quadrat A - Fläche [mm²] Fläche:
A = a²
a - Seitenlänge [mm]

 A = . . .


Rechteck

a = mm Rechteck A - Fläche [mm²] Fläche:
A = a ⋅ b
b = mm a - Seitenlänge [mm]
b - Seitenlänge [mm]

 A = . . .


Dreieck (ungleichseitig)

g = mm Dreieck A - Fläche [mm²] Fläche:
A = (g ⋅ h) / 2
h = mm g - Grundseite [mm]
h - Höhe [mm]

 A = . . .


Kreis

d = mm Kreis A - Fläche [mm²] Fläche:
A = d² ⋅ (π /4)
d - Durchmesser [mm]

 A = . . .