Home Banner
Zurück

Umfangberechnung

Quadrat

a = mm Quadrat U - Umfang [mm] Umfang:
U = 4 ⋅ a
a - Seitenlänge [mm]

 U = . . .


Rechteck

a = mm Rechteck U - Umfang [mm] Umfang:
U = 2 ⋅ (a + b)
b = mm a - Seitenlänge [mm]
b - Seitenlänge [mm]

 U = . . .


Dreieck (ungleichseitig)

a = mm Dreieck U - Umfang [mm] Umfang:
U = a + b + c
b = mm a - Seitenlänge [mm]
c = mm b - Seitenlänge [mm]
c - Seitenlänge [mm]

 U = . . .


Kreis

d = mm Kreis U - Umfang [mm] Umfang:
U = d ⋅ π
d - Durchmesser [mm]

 U = . . .